فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
بهمن 6

ظرفیت خالی 3  

مبانی مدار منطقی و سیستمهای کامپیوتری هواپیما

  DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS
  کد درس: 147   |   کد آزمون: 126808
  1399/11/06   |     09:00

مرکز آموزش هوانوردی یاس


  09:00

40,000 تومان
#1 6-3
بهمن 6

ظرفیت خالی 4  

ماژول 5 - تکنیکهای دیجیتال و سیستمهای اندازه گیری الکترونیکی - B2

  M5 - DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS - B2
  کد درس: 146   |   کد آزمون: 126809
  1399/11/06   |     09:00

مرکز آموزش هوانوردی یاس


  09:00

40,000 تومان
#2 6-2
بهمن 6

ظرفیت خالی 3  

ماژول 8 - آیرودینامیک و تئوری پرواز

  M8 - BASIC AERODYNAMICS
  کد درس: 239   |   کد آزمون: 126810
  1399/11/06   |     11:00

مرکز آموزش هوانوردی یاس


  11:00

40,000 تومان
#3 12-9
بهمن 6

عوامل انسانی

  HUMAN FACTORS
  کد درس: 176   |   کد آزمون: 126811
  1399/11/06   |     12:00

مرکز آموزش هوانوردی یاس


  12:00

40,000 تومان
#4 12-2
بهمن 6

ظرفیت خالی 3  

مقررات هواپیمایی

  AVIATION LEGISLATION
  کد درس: 179   |   کد آزمون: 126812
  1399/11/06   |     13:00

مرکز آموزش هوانوردی یاس


  13:00

40,000 تومان
#5 12-9
بهمن 6

ظرفیت خالی 0  

آزمون تشریحی ماژول 9

  M9-HUMAN FACTORS - B1-EX-E
  کد درس: 175   |   کد آزمون: 127041
  1399/11/06   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

30,000 تومان
#6 24-24
بهمن 7

ظرفیت خالی 0  

آزمون تشریحی ماژول 10

  M10-AVIATION LEGISLATION-B1-EX-E
  کد درس: 178   |   کد آزمون: 125538
  1399/11/07   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

30,000 تومان
#7 45-45
بهمن 8

ظرفیت خالی 0  

آزمون تشریحی ماژول 10

  M10-AVIATION LEGISLATION-B1-EX-E
  کد درس: 178   |   کد آزمون: 127042
  1399/11/08   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

30,000 تومان
#8 11-11
بهمن 11

ماژول 8 - آیرودینامیک و تئوری پرواز

  M8 - BASIC AERODYNAMICS
  کد درس: 239   |   کد آزمون: 127160
  1399/11/11   |     13:00

  13:00

45,000 تومان
#9 15-4
بهمن 11

عوامل انسانی

  HUMAN FACTORS
  کد درس: 176   |   کد آزمون: 127161
  1399/11/11   |     14:00

  14:00

45,000 تومان
#10 15-6