فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
آذر 18

ظرفیت خالی 0  

تئوری کارگاه M-7 B1

  Workshop Theory
  کد درس: 121312156   |   کد آزمون: 124628
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/18   |     12:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  12:00

55,000 تومان
#1 13-13
آذر 19

ظرفیت خالی 0  

علم مواد M6-B1

  Aircraft Materials
  کد درس: 121312164   |   کد آزمون: 124629
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/19   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

55,000 تومان
#2 13-13
آذر 19

ظرفیت خالی 0  

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم اویونیک

  Module 13: Aircraft Aerodynamics, Structures and Systems
  کد درس: 121213133   |   کد آزمون: 124698
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/19   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

80,000 تومان
#3 1-1
آذر 20

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکتریسیته

  Module 3: Electrical Fundamentals
  کد درس: 121213127   |   کد آزمون: 124697
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/20   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

50,000 تومان
#4 1-1
آذر 20

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکتریسیته

  Module 3: Electrical Fundamentals
  کد درس: 121213127   |   کد آزمون: 124632
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/20   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

50,000 تومان
#5 12-12
آذر 20

ظرفیت خالی 0  

آیرودینامیک و تئوری پرواز

  Module 8: Basic Aerodynamics
  کد درس: 121213139   |   کد آزمون: 124634
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/20   |     13:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  13:00

45,000 تومان
#6 14-14
آذر 20

ظرفیت خالی 0  

عوامل انسانی

  Module 9: Human factors
  کد درس: 121213138   |   کد آزمون: 124635
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/20   |     14:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  14:00

45,000 تومان
#7 12-12
دی 21

آزمون تشریحی کارگاههای هواپیما - M7 B1.1

  Maintenance Practice Essay Exam - M7 B1.1
  کد درس: 121312165   |   کد آزمون: 124650
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/10/21   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#8 60-15
دی 21

آزمون تشریحی کارگاههای هواپیما M7-B2

  Maintenance Practice Essay Exam - M7- B2
  کد درس: 121312166   |   کد آزمون: 124651
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/10/21   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#9 60-11
دی 23

آزمون تشریحی عوامل انسانی M9

  Human Factors Essay Exam - M9
  کد درس: 121213153   |   کد آزمون: 124652
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/10/23   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#10 120-14