فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
اسفند 7

ظرفیت خالی 0  

اصول موتورهای جت

  Module 14: Propulsion
  کد درس: 121213134   |   کد آزمون: 124679
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/07   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

45,000 تومان
#1 6-6
اسفند 7

ظرفیت خالی 0  

ملخ هواپیما

  module17: Propeller
  کد درس: 121312124   |   کد آزمون: 124680
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/12/07   |     11:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  11:30

35,000 تومان
#2 19-19
اسفند 10

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکترونیک

  Module 4: Electronic Fundamentals
  کد درس: 121312131   |   کد آزمون: 124681
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/12/10   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

45,000 تومان
#3 26-26
اسفند 10

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکتریسیته

  Module 3: Electrical Fundamentals
  کد درس: 121213127   |   کد آزمون: 124682
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/10   |     11:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  11:30

50,000 تومان
#4 18-18
اسفند 11

ظرفیت خالی 0  

عوامل انسانی

  Module 9: Human factors
  کد درس: 121213138   |   کد آزمون: 124683
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/11   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

45,000 تومان
#5 18-18
اسفند 11

ظرفیت خالی 0  

فیزیک

  Module 2: Physics
  کد درس: 121213126   |   کد آزمون: 124684
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/11   |     11:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  11:30

50,000 تومان
#6 27-27
اسفند 12

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکترونیک

  Module 4: Electronic Fundamentals
  کد درس: 121213130   |   کد آزمون: 124685
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/12   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

60,000 تومان
#7 7-7
اسفند 12

ظرفیت خالی 0  

تئوری کارگاه M-7 B1

  Workshop Theory
  کد درس: 121312156   |   کد آزمون: 124686
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/12/12   |     12:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  12:00

55,000 تومان
#8 10-10
اسفند 13

ظرفیت خالی 0  

علم مواد

  Module 6: Materials and Hardware
  کد درس: 121213137   |   کد آزمون: 124687
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/13   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

55,000 تومان
#9 8-8
اسفند 13

ظرفیت خالی 0  

آیرودینامیک و تئوری پرواز

  Module 8: Basic Aerodynamics
  کد درس: 121213139   |   کد آزمون: 124688
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/12/13   |     12:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  12:00

45,000 تومان
#10 18-18