فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
بهمن 5

ظرفیت خالی 0  

عوامل انسانی

  Module 9: Human factors
  کد درس: 121213138   |   کد آزمون: 124664
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/05   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

45,000 تومان
#1 12-12
بهمن 5

ظرفیت خالی 0  

فیزیک

  Module 2: Physics
  کد درس: 121213126   |   کد آزمون: 124665
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/05   |     11:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  11:30

50,000 تومان
#2 13-13
بهمن 6

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکترونیک

  Module 4: Electronic Fundamentals
  کد درس: 121213130   |   کد آزمون: 124666
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/06   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

60,000 تومان
#3 7-7
بهمن 6

ظرفیت خالی 0  

تئوری کارگاه M-7 B1

  Workshop Theory
  کد درس: 121312156   |   کد آزمون: 124667
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/11/06   |     12:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  12:00

55,000 تومان
#4 10-10
بهمن 7

ظرفیت خالی 0  

علم مواد

  Module 6: Materials and Hardware
  کد درس: 121213137   |   کد آزمون: 124668
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/07   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

55,000 تومان
#5 9-9
بهمن 7

ظرفیت خالی 0  

آیرودینامیک و تئوری پرواز

  Module 8: Basic Aerodynamics
  کد درس: 121213139   |   کد آزمون: 124669
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/07   |     12:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  12:00

45,000 تومان
#6 18-18
بهمن 13

ظرفیت خالی 0  

علم مواد M6-B1

  Aircraft Materials
  کد درس: 121312164   |   کد آزمون: 124670
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/11/13   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

55,000 تومان
#7 6-6
بهمن 13

ظرفیت خالی 0  

تئوری کارگاه M-7 B2

  Workshop Theory - B2
  کد درس: 121213143   |   کد آزمون: 124671
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/13   |     12:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  12:30

55,000 تومان
#8 10-10
بهمن 14

ظرفیت خالی 0  

موتور جت 1,2

  Module15:Gas Turbine Engine
  کد درس: 121312123   |   کد آزمون: 124672
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/11/14   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

60,000 تومان
#9 10-10
بهمن 15

ظرفیت خالی 0  

مقررات هواپیمایی

  Module 10: Aviation Legislation
  کد درس: 121213136   |   کد آزمون: 124673
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/11/15   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

50,000 تومان
#10 18-18