فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
مهر 6

آزمون تشریحی کارگاههای هواپیما - M7 B1.1

  Maintenance Practice Essay Exam - M7 B1.1
  کد درس: 121312165   |   کد آزمون: 124560
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/07/06   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#1 60-21
مهر 6

آزمون تشریحی کارگاههای هواپیما M7-B2

  Maintenance Practice Essay Exam - M7- B2
  کد درس: 121312166   |   کد آزمون: 124561
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/07/06   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#2 60-17
مهر 8

آزمون تشریحی عوامل انسانی M9

  Human Factors Essay Exam - M9
  کد درس: 121213153   |   کد آزمون: 124562
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/07/08   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#3 120-29
مهر 10

آزمون تشریحی مقررات هواپیمایی M10

  Aviation Legislation Essay Exam - M10
  کد درس: 121213154   |   کد آزمون: 124563
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/07/10   |     10:00

  10:00

30,000 تومان
#4 120-24
مهر 13

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم مکانیک

  Module11A:Aerodynamic,a/c structure and systems
  کد درس: 121312125   |   کد آزمون: 124564
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/07/13   |     10:00

  10:00

65,000 تومان
#5 18-5
مهر 13

ریاضیات

  Module 1: Mathematics
  کد درس: 121213124   |   کد آزمون: 124565
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/07/13   |     14:00

  14:00

45,000 تومان
#6 18-6
مهر 14

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم اویونیک

  Module 13: Aircraft Aerodynamics, Structures and Systems
  کد درس: 121213133   |   کد آزمون: 124566
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/07/14   |     09:30

  09:30

80,000 تومان
#7 18-3
مهر 14

مبانی الکترونیک

  Module 4: Electronic Fundamentals
  کد درس: 121312131   |   کد آزمون: 124567
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/07/14   |     14:00

  14:00

45,000 تومان
#8 18-6
مهر 15

اصول موتورهای جت

  Module 14: Propulsion
  کد درس: 121213134   |   کد آزمون: 124568
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/07/15   |     10:00

  10:00

45,000 تومان
#9 18-10
مهر 15

تکنیکهای دیجیتال در سیستمهای الکترونیکی هواپیما

  M5 B1
  کد درس: 121312163   |   کد آزمون: 124569
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/07/15   |     11:30

  11:30

50,000 تومان
#10 18-7