فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
تیر 15

ظرفیت خالی 0  

علم مواد B2

  MATERIALS AND HARDWARE B2
  کد درس: 152   |   کد آزمون: 124687
  1399/04/15   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

55,000 تومان
#1 8-8
تیر 15

ظرفیت خالی 0  

ماژول 8 - آیرودینامیک و تئوری پرواز

  M8 - BASIC AERODYNAMICS
  کد درس: 239   |   کد آزمون: 124688
  1399/04/15   |     12:00
تکمیل ظرفیت

  12:00

45,000 تومان
#2 18-18
تیر 16

ظرفیت خالی 0  

ماژول 6 - علم مواد - B1

  M6 - MATERIALS AND HARDWARE - B1
  کد درس: 149   |   کد آزمون: 124689
  1399/04/16   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

55,000 تومان
#3 18-18
تیر 16

ظرفیت خالی 0  

ماژول 7- فعالیتهای کارگاهی هواپیما - B2

  M7 - MAINTENANCE PRACTICES - B2
  کد درس: 172   |   کد آزمون: 124690
  1399/04/16   |     12:30
تکمیل ظرفیت

  12:30

55,000 تومان
#4 5-5
تیر 16

ظرفیت خالی 0  

ماژول 4 - مبانی الکترونیک - B2

  Module 4 - ELECTRONIC FUNDAMENTALS - B2
  کد درس: 139   |   کد آزمون: 125059
  1399/04/16   |     10:01
تکمیل ظرفیت

  10:01

60,000 تومان
#5 1-1
تیر 17

ظرفیت خالی 0  

ماژول 15 - موتورهای توربین گاز - B1

  M15 - GAS TURBINE ENGINE - B1
  کد درس: 231   |   کد آزمون: 124691
  1399/04/17   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

60,000 تومان
#6 18-18
تیر 18

ظرفیت خالی 0  

مقررات هواپیمایی

  AVIATION LEGISLATION
  کد درس: 179   |   کد آزمون: 124692
  1399/04/18   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

50,000 تومان
#7 23-23
تیر 18

ظرفیت خالی 0  

ماژول 5 - تکنیکهای دیجیتال و سیستمهای اندازه گیری الکترونیکی - B2

  M5 - DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS - B2
  کد درس: 146   |   کد آزمون: 124693
  1399/04/18   |     12:00
تکمیل ظرفیت

  12:00

70,000 تومان
#8 10-10
تیر 18

ظرفیت خالی 0  

مقررات هواپیمایی

  AVIATION LEGISLATION
  کد درس: 179   |   کد آزمون: 124980
  1399/04/18   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

50,000 تومان
#9 1-1
تیر 18

ظرفیت خالی 1  

مقررات هواپیمایی

  AVIATION LEGISLATION
  کد درس: 179   |   کد آزمون: 125001
  1399/04/18   |     10:00

  10:00

50,000 تومان
#10 3-2