فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
آذر 9

ظرفیت خالی 0  

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم مکانیک

  Module11A:Aerodynamic,a/c structure and systems
  کد درس: 121312125   |   کد آزمون: 124611
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/09   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

65,000 تومان
#1 18-18
آذر 9

ظرفیت خالی 1  

ریاضیات

  Module 1: Mathematics
  کد درس: 121213124   |   کد آزمون: 124612
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/09   |     14:00

  14:00

45,000 تومان
#2 18-17
آذر 12

ظرفیت خالی 2  

ملخ هواپیما

  module17: Propeller
  کد درس: 121312124   |   کد آزمون: 124618
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/12   |     10:00

  10:00

35,000 تومان
#3 18-16
آذر 12

مقررات هواپیمایی

  Module 10: Aviation Legislation
  کد درس: 121213136   |   کد آزمون: 124619
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/12   |     11:30

  11:30

50,000 تومان
#4 18-8
آذر 13

موتور جت 1,2

  Module15:Gas Turbine Engine
  کد درس: 121312123   |   کد آزمون: 124621
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/13   |     10:00

  10:00

60,000 تومان
#5 18-10
آذر 13

تئوری کارگاه M-7 B2

  Workshop Theory - B2
  کد درس: 121213143   |   کد آزمون: 124622
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/13   |     13:00

  13:00

55,000 تومان
#6 18-5
آذر 16

ظرفیت خالی 4  

تکنیکهای دیجیتال در سیستمهای الکترونیکی هواپیما

  Module 5: Digital Techniques/Electronic Instrument Systems
  کد درس: 121213129   |   کد آزمون: 124623
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/16   |     10:00

  10:00

70,000 تومان
#7 18-14
آذر 16

فیزیک

  Module 2: Physics
  کد درس: 121213126   |   کد آزمون: 124624
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/09/16   |     12:30

  12:30

50,000 تومان
#8 18-11
آذر 18

تئوری کارگاه M-7 B1

  Workshop Theory
  کد درس: 121312156   |   کد آزمون: 124628
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/18   |     12:00

  12:00

55,000 تومان
#9 18-7
آذر 19

علم مواد M6-B1

  Aircraft Materials
  کد درس: 121312164   |   کد آزمون: 124629
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/09/19   |     10:00

  10:00

55,000 تومان
#10 18-10