فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
شهریور 3

ظرفیت خالی 0  

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم اویونیک

  Module 13: Aircraft Aerodynamics, Structures and Systems
  کد درس: 121213133   |   کد آزمون: 124540
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/06/03   |     09:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  09:30

80,000 تومان
#1 12-12
شهریور 3

ظرفیت خالی 0  

مبانی الکترونیک

  Module 4: Electronic Fundamentals
  کد درس: 121312131   |   کد آزمون: 124541
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/06/03   |     14:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  14:00

45,000 تومان
#2 20-20
شهریور 4

ظرفیت خالی 0  

اصول موتورهای جت

  Module 14: Propulsion
  کد درس: 121213134   |   کد آزمون: 124542
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/06/04   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

45,000 تومان
#3 11-11
شهریور 4

ظرفیت خالی 0  

تکنیکهای دیجیتال در سیستمهای الکترونیکی هواپیما

  M5 B1
  کد درس: 121312163   |   کد آزمون: 124543
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/06/04   |     11:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  11:30

50,000 تومان
#4 17-17
شهریور 4

ظرفیت خالی 0  

عوامل انسانی

  Module 9: Human factors
  کد درس: 121213138   |   کد آزمون: 124544
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/06/04   |     13:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  13:30

45,000 تومان
#5 22-22
شهریور 5

ظرفیت خالی 0  

ملخ هواپیما

  module17: Propeller
  کد درس: 121312124   |   کد آزمون: 124545
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/06/05   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

35,000 تومان
#6 22-22
شهریور 5

ظرفیت خالی 0  

مقررات هواپیمایی

  Module 10: Aviation Legislation
  کد درس: 121213136   |   کد آزمون: 124546
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/06/05   |     11:30
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  11:30

50,000 تومان
#7 22-22
شهریور 6

ظرفیت خالی 0  

موتور جت 1,2

  Module15:Gas Turbine Engine
  کد درس: 121312123   |   کد آزمون: 124547
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/06/06   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

60,000 تومان
#8 16-16
شهریور 6

ظرفیت خالی 0  

تئوری کارگاه M-7 B2

  Workshop Theory - B2
  کد درس: 121213143   |   کد آزمون: 124548
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/06/06   |     13:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  13:00

55,000 تومان
#9 12-12
شهریور 9

ظرفیت خالی 0  

تکنیکهای دیجیتال در سیستمهای الکترونیکی هواپیما

  Module 5: Digital Techniques/Electronic Instrument Systems
  کد درس: 121213129   |   کد آزمون: 124549
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/06/09   |     10:00
تکمیل ظرفیت
لطفا جهت راهنمایی تماس بگیرید

  10:00

70,000 تومان
#10 3-3