فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
آبان 11

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم مکانیک

  Module11A:Aerodynamic,a/c structure and systems
  کد درس: 121312125   |   کد آزمون: 124589
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/08/11   |     10:00

  10:00

65,000 تومان
#1 18-9
آبان 11

ریاضیات

  Module 1: Mathematics
  کد درس: 121213124   |   کد آزمون: 124590
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/08/11   |     14:00

  14:00

45,000 تومان
#2 18-11
آبان 12

آیرودینامیک، ساختمان و سیستم اویونیک

  Module 13: Aircraft Aerodynamics, Structures and Systems
  کد درس: 121213133   |   کد آزمون: 124591
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/08/12   |     09:30

  09:30

80,000 تومان
#3 18-7
آبان 12

مبانی الکترونیک

  Module 4: Electronic Fundamentals
  کد درس: 121312131   |   کد آزمون: 124592
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/08/12   |     14:00

  14:00

45,000 تومان
#4 18-4
آبان 13

اصول موتورهای جت

  Module 14: Propulsion
  کد درس: 121213134   |   کد آزمون: 124593
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/08/13   |     10:00

  10:00

45,000 تومان
#5 18-4
آبان 13

تکنیکهای دیجیتال در سیستمهای الکترونیکی هواپیما

  M5 B1
  کد درس: 121312163   |   کد آزمون: 124594
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/08/13   |     11:30

  11:30

50,000 تومان
#6 18-8
آبان 13

عوامل انسانی

  Module 9: Human factors
  کد درس: 121213138   |   کد آزمون: 124595
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/08/13   |     13:30

  13:30

45,000 تومان
#7 18-11
آبان 14

ملخ هواپیما

  module17: Propeller
  کد درس: 121312124   |   کد آزمون: 124596
  دانشکده هواپیمایی   |     مکانیک هواپیما
  1398/08/14   |     10:00

  10:00

35,000 تومان
#8 18-4
آبان 14

مقررات هواپیمایی

  Module 10: Aviation Legislation
  کد درس: 121213136   |   کد آزمون: 124597
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/08/14   |     11:30

  11:30

50,000 تومان
#9 18-7
آبان 14

فیزیک

  Module 2: Physics
  کد درس: 121213126   |   کد آزمون: 124598
  دانشکده هواپیمایی   |     الکترونیک هواپیما
  1398/08/14   |     13:00

  13:00

50,000 تومان
#10 18-7